شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Lucky Cement

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6%