شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65.87%