لایت کوین / Litecoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.03%