شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55.22%