شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

  • نرخ فعلی:57.21
  • بالاترین قیمت روز:57.93
  • پایین ترین قیمت روز:56.47
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.38
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:57.31
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۸:۴۱
  • نرخ روز گذشته:57.36
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.15

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک لایت کوین / Litecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
57.21 ریال9:48:41
57.29 ریال9:44:41
57.47 ریال9:40:42
57.4 ریال9:32:42
57.49 ریال9:28:27
57.47 ریال9:24:26
57.44 ریال9:20:44
57.42 ریال9:16:39
57.37 ریال9:12:27
57.36 ریال9:08:47
57.39 ریال9:00:48
57.44 ریال8:56:39
57.39 ریال8:52:39
57.44 ریال8:48:43
57.22 ریال8:44:39
57.08 ریال8:40:44
57.16 ریال8:28:36
57.17 ریال8:24:41
57.16 ریال8:20:38
56.97 ریال8:16:41
56.95 ریال8:08:43
56.96 ریال8:04:42
56.93 ریال8:00:45
56.85 ریال7:56:38
56.69 ریال7:52:26
56.73 ریال7:48:40
56.79 ریال7:44:46
56.69 ریال7:36:39
56.72 ریال7:32:43
56.73 ریال7:28:39
56.79 ریال7:20:47
56.95 ریال7:12:37
56.85 ریال7:08:39
56.83 ریال7:04:26
56.91 ریال7:00:45
56.92 ریال6:56:39
56.96 ریال6:52:41
57.03 ریال6:48:26
56.79 ریال6:40:40
56.66 ریال6:36:39
56.65 ریال6:32:39
56.81 ریال6:24:39
56.85 ریال6:20:40
56.95 ریال6:16:50
56.86 ریال6:12:37
56.9 ریال6:08:37
56.8 ریال6:00:50
56.99 ریال5:56:41
56.89 ریال5:52:41
56.88 ریال5:48:41
56.83 ریال5:44:39
56.9 ریال5:40:41
56.75 ریال5:36:38
56.57 ریال5:32:39
56.6 ریال5:28:39
56.49 ریال5:24:39
56.47 ریال5:20:42
56.53 ریال5:16:39
56.58 ریال5:12:38
56.54 ریال5:08:25
56.62 ریال5:04:38
56.66 ریال5:00:52
56.75 ریال4:56:38
56.91 ریال4:52:36
56.9 ریال4:48:37
56.83 ریال4:44:43
56.96 ریال4:36:40
56.81 ریال4:32:39
56.84 ریال4:20:38
57.01 ریال4:16:37
57.07 ریال4:12:38
56.95 ریال4:08:37
57.1 ریال4:04:38
56.96 ریال4:00:43
57.19 ریال3:56:38
57.1 ریال3:52:41
57.07 ریال3:48:37
57.15 ریال3:44:38
57.31 ریال3:40:47
57.3 ریال3:36:42
57.64 ریال3:32:27
57.51 ریال3:28:24
57.56 ریال3:24:39
57.41 ریال3:20:49
57.28 ریال3:16:41
57.32 ریال3:12:37
57.46 ریال3:08:39
57.49 ریال3:04:41
57.15 ریال3:00:45
57.1 ریال2:56:26
57.24 ریال2:52:25
57.25 ریال2:48:41
57.07 ریال2:44:42
57.19 ریال2:40:39
57.57 ریال2:36:41
57.5 ریال2:28:37
57.56 ریال2:20:38
57.65 ریال2:16:20
57.68 ریال2:12:35
57.59 ریال2:08:40
57.69 ریال2:00:47
57.48 ریال1:56:25
57.4 ریال1:52:38
57.39 ریال1:48:41
57.57 ریال1:44:39
57.61 ریال1:40:27
57.67 ریال1:36:38
57.75 ریال1:32:40
57.93 ریال1:24:39
57.7 ریال1:20:40
57.55 ریال1:16:37
57.47 ریال1:08:39
57.7 ریال1:00:42
57.71 ریال0:56:39
57.85 ریال0:48:40
57.88 ریال0:44:38
57.7 ریال0:40:44
57.71 ریال0:36:39
57.64 ریال0:32:44
57.63 ریال0:28:40
57.36 ریال0:24:26
57.5 ریال0:20:42
57.77 ریال0:16:37
57.59 ریال0:12:41
57.69 ریال0:08:41
57.31 ریال0:04:40
نظرات