کالایاب
شاخص یاب

LTC/BRL Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.0133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46.0133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 121.0133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56.0133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.92%