گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.13%