سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 87.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 203.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.83%