شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KRW/HKD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3354 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3354 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.47%