کالایاب
شاخص یاب

KOSPI Large Sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 126.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.62%