کالایاب
شاخص یاب

KLP Obligasjon Global I

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.484 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.484 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.9%