کالایاب
شاخص یاب

KLP AksjeGlobal LavBeta I

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54.178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95.178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.69%