کالایاب
شاخص یاب

KLP AksjeGlobal indeks 1 A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 62.048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 117.048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%