کالایاب
شاخص یاب

KLCI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.82%