کالایاب
شاخص یاب

Kinh Bac City Development Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.24%