شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

KEPLER Risk Select Aktienfonds T

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.08%