کالایاب
شاخص یاب

Karachi 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,073.92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,250.92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 250.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,312.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.25%