شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JX Holdings, Inc.

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.57%