شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,848.23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 242.23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 452.23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 745.23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.38%