کالایاب
شاخص یاب

Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 180.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 490.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 597.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.36%