شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.24%