شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JOD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 162,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 964 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 163,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 164,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 171,161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.94%