شاخص یاب

دینار اردن / دلار

  • نرخ فعلی:1.4152
  • بالاترین قیمت روز:1.4154
  • پایین ترین قیمت روز:1.4033
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.4154
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار اردن / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4152 ریال21:01:08
1.4035 ریال21:00:16
1.4152 ریال20:00:18
1.415 ریال19:36:11
1.4144 ریال19:22:08
1.4154 ریال19:21:10
1.4144 ریال18:50:10
1.4148 ریال18:27:11
1.414 ریال18:04:08
1.4154 ریال17:43:08
1.415 ریال17:17:07
1.414 ریال17:15:12
1.415 ریال17:03:11
1.414 ریال17:02:09
1.415 ریال16:31:09
1.4033 ریال16:30:14
1.415 ریال15:57:11
1.4154 ریال14:06:10
1.415 ریال13:44:08
1.4138 ریال13:43:08
1.414 ریال13:22:08
1.4154 ریال13:00:18
1.415 ریال12:18:11
1.4144 ریال11:54:11
1.4154 ریال10:55:09
1.4144 ریال10:54:11
1.4154 ریال10:04:09
1.4144 ریال10:03:11
1.4154 ریال9:44:08
1.4144 ریال9:43:08
1.4154 ریال8:27:11
1.4144 ریال8:26:08
1.4154 ریال8:23:08
1.4144 ریال8:22:09
1.4154 ریال8:05:09
1.4144 ریال8:04:08
1.4154 ریال7:56:09
1.4144 ریال7:55:09
1.4154 ریال7:43:08
1.4144 ریال7:42:11
1.4154 ریال6:39:11
1.4144 ریال6:38:09
1.4154 ریال6:13:08
1.4144 ریال6:12:11
1.4154 ریال6:00:18
1.4144 ریال5:59:09
1.4154 ریال5:40:11
1.4144 ریال5:39:14
1.4154 ریال5:20:11
1.4144 ریال5:19:10
1.4154 ریال5:11:08
1.4144 ریال5:10:10
1.4154 ریال4:55:09
1.4144 ریال4:54:11
1.4154 ریال4:24:11
1.4144 ریال4:23:07
1.4154 ریال3:31:08
1.4144 ریال3:30:14
1.4154 ریال2:40:09
1.4144 ریال2:39:11
نظرات