شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

JASDAQ 20

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 151.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 355.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,915 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 517.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.22%