کالایاب
شاخص یاب

JASDAQ 20

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 126.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 169.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 99.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 125.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.43%