کالایاب
شاخص یاب

Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 318.684 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,168.684 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98,985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,897.684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 100,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,070.684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.24%