کالایاب
شاخص یاب

Italy 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.35%