شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares US Mortgage Backed Sec

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%