شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares US Medical Devices

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.32%