شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares US Energy

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.42%