شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.33%