شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,987 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.42%