شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI Turkey UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.81%