شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 159.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,082 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 301.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.99%