شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares Global Corporate Bond UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 80 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 80 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.2%