شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares FTSE MIB UCITS Dist

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.23%