شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.65%