کالایاب
شاخص یاب

iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.21%