کالایاب
شاخص یاب

iShares Automation & Robotics Acc

  • نرخ فعلی:6.898
  • بالاترین قیمت روز:6.903
  • پایین ترین قیمت روز:6.895
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.895
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:6.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.048

نمودار کندل استیک iShares Automation & Robotics Acc در روز جاری

نمودار کندل استیک iShares Automation & Robotics Acc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.898 ریال13:33:15
6.903 ریال12:34:19
6.895 ریال12:04:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات