کالایاب
شاخص یاب

iShares Automation & Robotics Acc

  • نرخ فعلی:7.702
  • بالاترین قیمت روز:7.75
  • پایین ترین قیمت روز:7.697
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.713
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:7.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک iShares Automation & Robotics Acc در روز جاری

نمودار کندل استیک iShares Automation & Robotics Acc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.702 ریال20:33:20
7.705 ریال19:32:51
7.707 ریال19:03:05
7.697 ریال18:33:07
7.75 ریال18:03:25
7.72 ریال17:33:01
7.728 ریال15:03:29
7.73 ریال14:33:38
7.724 ریال14:03:11
7.728 ریال13:32:51
7.725 ریال12:33:26
7.713 ریال12:03:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات