کالایاب
شاخص یاب

IPSA Select

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 197.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 310.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 419.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.02%