شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Investec Ltd

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 442 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.65%