شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IDX Kompas 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.65%