روپیه اندونزی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0071
  • بالاترین قیمت روز:0.0071
  • پایین ترین قیمت روز:0.007
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.007
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0071 ریال4:56:06
0.0071 ریال4:55:12
0.007 ریال4:30:01
0.0071 ریال4:24:03
0.007 ریال4:22:10
0.0071 ریال4:21:07
0.007 ریال4:20:04
0.0071 ریال4:17:04
0.0071 ریال4:16:11
0.007 ریال4:15:06
0.0071 ریال4:14:05
0.007 ریال4:11:07
0.0071 ریال4:08:04
0.007 ریال4:04:09
0.0071 ریال4:03:04
0.007 ریال3:55:12
0.0071 ریال3:52:11
0.007 ریال3:51:07
0.0071 ریال3:48:03
0.007 ریال3:45:07
0.0071 ریال3:43:11
0.007 ریال3:40:12
0.0071 ریال3:39:04
0.007 ریال3:37:13
0.0071 ریال3:36:05
0.007 ریال3:35:05
0.0071 ریال3:34:08
0.007 ریال3:33:07
0.0071 ریال3:26:07
0.0071 ریال3:25:14
0.007 ریال3:20:05
0.0071 ریال2:37:15
0.007 ریال2:36:06
0.0071 ریال2:35:06
0.0071 ریال2:34:10
0.007 ریال2:31:14
0.0071 ریال2:30:05
0.007 ریال2:29:04
0.0071 ریال2:27:03
0.007 ریال2:24:03
0.0071 ریال2:19:09
0.007 ریال2:16:12
0.0071 ریال2:15:06
0.007 ریال2:14:05
0.0071 ریال2:12:03
0.007 ریال2:09:04
0.0071 ریال2:06:05
0.007 ریال2:05:09
0.007 ریال2:04:15
0.0071 ریال2:03:07
0.007 ریال2:00:08
0.0071 ریال1:59:04
0.0071 ریال1:58:11
0.007 ریال1:56:07
0.0071 ریال1:53:05
0.0071 ریال1:52:10
0.007 ریال1:51:08
0.0071 ریال1:48:04
0.007 ریال1:45:06
0.0071 ریال1:44:05
0.0071 ریال1:43:12
0.007 ریال1:42:04
0.0071 ریال1:39:04
0.007 ریال1:36:06
0.0071 ریال1:35:06
0.007 ریال1:33:08
0.0071 ریال1:30:07
0.007 ریال1:27:04
نظرات