صفحات مرتبط

IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک IBEX 35 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.29%