شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HSBC Managed Portfolios World Se2IC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88%