کالایاب
شاخص یاب

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
46.1030 46.1030 46.1030 46.1030 2018/06/15 1397/03/25 1397-03-25
45.9140 45.9140 45.9140 45.9140 2018/06/14 1397/03/24 1397-03-24
45.56 45.56 45.6070 45.6070 2018/06/13 1397/03/23 1397-03-23
45.9190 45.9190 45.9190 45.9190 2018/06/10 1397/03/20 1397-03-20
46.0730 46.0730 46.67 46.67 2018/05/24 1397/03/03 1397-03-03

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde