کالایاب
شاخص یاب

Hoang Anh Gia Lai Agricultural JSC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 428 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 639 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,949 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%