دلار هنگ کنگ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1274
  • بالاترین قیمت روز:0.1275
  • پایین ترین قیمت روز:0.1274
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1275
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.1274
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1274 ریال5:02:06
0.1274 ریال5:01:18
0.1275 ریال5:00:08
0.1274 ریال4:33:07
0.1275 ریال4:30:01
0.1274 ریال4:23:04
0.1274 ریال4:22:10
0.1275 ریال4:21:07
0.1274 ریال4:19:10
0.1275 ریال4:18:03
0.1274 ریال4:02:03
0.1274 ریال4:01:14
0.1275 ریال3:53:05
0.1275 ریال3:52:11
0.1274 ریال1:38:05
0.1274 ریال1:37:13
0.1275 ریال1:33:08
نظرات