کالایاب
شاخص یاب

Health Care S&P US Sector Source

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.63%