شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hanoi Battery

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.07%