صفحات مرتبط
شاخص یاب

Hang Seng

  • نرخ فعلی:27242
  • بالاترین قیمت روز:27367
  • پایین ترین قیمت روز:27100.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:232.94
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:27,367
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:27,100.06
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:141.94

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27,242 ریال8:25:12
27,239 ریال8:22:12
27,233 ریال8:20:16
27,234 ریال8:19:14
27,226 ریال8:18:13
27,222 ریال8:17:15
27,218 ریال8:16:13
27,226 ریال8:15:14
27,244 ریال8:14:12
27,230 ریال8:13:13
27,224 ریال8:11:13
27,222 ریال8:10:13
27,226 ریال8:09:12
27,231 ریال8:08:13
27,230 ریال8:07:11
27,223 ریال8:06:13
27,213 ریال8:05:11
27,215 ریال8:04:14
27,208 ریال8:03:13
27,232 ریال8:02:49
27,210 ریال8:02:13
27,192 ریال8:01:13
27,188 ریال8:00:17
27,186 ریال7:59:13
27,203 ریال7:58:14
27,211 ریال7:57:12
27,237 ریال7:56:14
27,222 ریال7:55:13
27,225 ریال7:54:13
27,228 ریال7:52:12
27,227 ریال7:51:12
27,233 ریال7:50:14
27,226 ریال7:49:14
27,213 ریال7:48:14
27,218 ریال7:47:13
27,226 ریال7:46:13
27,229 ریال7:45:15
27,249 ریال7:44:12
27,241 ریال7:43:13
27,234 ریال7:42:13
27,228 ریال7:41:11
27,246 ریال7:40:14
27,243 ریال7:39:13
27,247 ریال7:38:12
27,240 ریال7:37:11
27,228 ریال7:36:13
27,227 ریال7:35:13
27,232 ریال7:34:13
27,233 ریال7:33:13
27,214 ریال7:32:48
27,249 ریال7:32:12
27,257 ریال7:31:14
27,219 ریال7:30:12
27,213 ریال7:29:12
27,206 ریال7:28:11
27,220 ریال7:27:12
27,213 ریال7:26:13
27,223 ریال7:25:12
27,214 ریال7:24:13
27,205 ریال7:23:13
27,200 ریال7:22:15
27,203 ریال7:21:15
27,195 ریال7:20:14
27,197 ریال7:19:14
27,162.5 ریال7:18:12
27,189 ریال7:17:12
27,176 ریال7:16:13
27,180 ریال7:15:15
27,173 ریال7:14:11
27,187 ریال7:13:12
27,181 ریال7:12:14
27,200.5 ریال7:11:11
27,211.5 ریال7:10:13
27,238 ریال7:09:12
27,240 ریال7:08:13
27,217.5 ریال7:07:14
27,239 ریال7:06:12
27,237 ریال7:05:11
27,234 ریال7:04:11
27,218 ریال7:03:12
27,224 ریال7:02:51
27,204 ریال7:02:11
27,220 ریال7:01:11
27,223 ریال7:00:14
27,237.5 ریال6:59:13
27,240 ریال6:58:13
27,228 ریال6:57:13
27,231 ریال6:56:12
27,217.5 ریال6:55:13
27,241 ریال6:54:13
27,237.5 ریال6:53:14
27,261.5 ریال6:52:12
27,273 ریال6:51:13
27,266 ریال6:50:12
27,264 ریال6:49:13
27,280 ریال6:48:12
27,301 ریال6:47:13
27,299.5 ریال6:46:12
27,289 ریال6:45:13
27,284 ریال6:44:14
27,291.5 ریال6:43:12
27,281 ریال6:42:14
27,295.5 ریال6:41:13
27,284 ریال6:40:13
27,271 ریال6:39:13
27,272.5 ریال6:38:13
27,257 ریال6:37:12
27,248 ریال6:36:13
27,250 ریال6:35:14
27,265 ریال6:34:14
27,268 ریال6:33:13
27,285 ریال6:32:59
27,255 ریال6:32:12
27,227 ریال6:31:11
27,240.5 ریال6:30:12
27,252 ریال6:29:11
27,274 ریال6:28:12
27,288 ریال6:27:14
27,282 ریال6:26:12
27,301 ریال6:25:12
27,295.5 ریال6:24:12
27,316.5 ریال6:23:12
27,338.5 ریال6:22:11
27,313 ریال6:21:12
27,295 ریال6:20:13
27,292 ریال6:19:13
27,264 ریال6:18:13
27,270.5 ریال6:17:12
27,274 ریال6:16:13
27,284 ریال6:15:13
27,299 ریال6:14:41
27,334 ریال6:13:12
27,331.5 ریال6:12:13
27,332.5 ریال6:11:11
27,303.5 ریال6:10:12
27,321 ریال6:09:14
27,301 ریال6:08:13
27,330 ریال6:07:14
27,339.5 ریال6:06:14
27,320 ریال6:05:13
27,329 ریال6:04:25
27,100.06 ریال6:03:44
27,333 ریال6:03:43
27,342 ریال6:02:13
27,367 ریال6:01:13
نظرات