صفحات مرتبط
شاخص یاب

Hang Seng

  • نرخ فعلی:27105
  • بالاترین قیمت روز:27121
  • پایین ترین قیمت روز:26755.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:201.87
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:27,025
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:26,755.63
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:349.37

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27,105 ریال11:30:16
27,078.5 ریال11:29:14
27,076.5 ریال11:28:13
27,081.5 ریال11:27:13
27,097 ریال11:26:13
27,095 ریال11:25:14
27,100 ریال11:24:13
27,075.5 ریال11:23:13
27,090 ریال11:22:13
27,075.5 ریال11:21:13
27,091 ریال11:20:14
27,088 ریال11:19:14
27,093 ریال11:18:12
27,085 ریال11:17:14
27,067.5 ریال11:16:14
27,062.5 ریال11:15:14
27,082 ریال11:14:12
27,059.5 ریال11:13:13
27,061.5 ریال11:12:12
27,064.5 ریال11:11:13
27,061.5 ریال11:10:14
27,058.5 ریال11:09:12
27,052.5 ریال11:08:13
27,053.5 ریال11:07:12
27,058.5 ریال11:06:11
27,050.5 ریال11:05:14
27,067 ریال11:05:06
27,060.5 ریال11:04:13
27,061.5 ریال11:03:13
27,059.5 ریال11:02:13
27,055.5 ریال11:01:14
27,075 ریال11:00:16
27,080 ریال10:59:12
27,062.5 ریال10:58:13
27,079 ریال10:57:13
27,078 ریال10:56:12
27,077 ریال10:55:13
27,051.5 ریال10:54:12
27,071 ریال10:53:13
27,068 ریال10:52:13
27,063 ریال10:51:15
27,060 ریال10:50:15
27,057 ریال10:49:12
27,055 ریال10:48:14
27,040.5 ریال10:47:13
27,059 ریال10:46:13
27,046.5 ریال10:45:13
27,049.5 ریال10:44:13
27,061 ریال10:43:13
27,062 ریال10:42:14
27,054.5 ریال10:41:12
27,070 ریال10:40:15
27,059.5 ریال10:39:13
27,049.5 ریال10:38:12
27,067 ریال10:37:13
27,066 ریال10:36:13
27,050.5 ریال10:35:13
27,058.5 ریال10:34:55
27,073 ریال10:34:13
27,055.5 ریال10:33:13
27,051.5 ریال10:32:14
27,042.5 ریال10:31:14
27,063.5 ریال10:30:17
27,057.5 ریال10:29:12
27,062.5 ریال10:28:13
27,078 ریال10:27:13
27,065.5 ریال10:26:12
27,062.5 ریال10:25:14
27,097 ریال10:24:13
27,081.5 ریال10:23:12
27,086.5 ریال10:22:13
27,107 ریال10:21:13
27,091.5 ریال10:20:14
27,110 ریال10:19:12
27,118 ریال10:18:13
27,108 ریال10:17:12
27,104 ریال10:16:14
27,116 ریال10:15:14
27,096.5 ریال10:14:12
27,118 ریال10:13:12
27,102.5 ریال10:12:13
27,111 ریال10:11:13
27,086.5 ریال10:10:14
27,073.5 ریال10:09:13
27,086.5 ریال10:08:13
27,089.5 ریال10:07:12
27,074.5 ریال10:06:13
27,065.5 ریال10:05:17
27,100 ریال10:05:14
27,096 ریال10:04:14
27,090 ریال10:03:14
27,066.5 ریال10:02:12
27,057.5 ریال10:01:13
27,055.5 ریال10:00:18
27,071 ریال9:59:12
27,050.5 ریال9:58:13
27,063.5 ریال9:57:12
27,071.5 ریال9:56:14
27,079.5 ریال9:55:14
27,097 ریال9:54:13
27,103 ریال9:53:13
27,074.5 ریال9:52:13
27,092 ریال9:51:14
27,086 ریال9:50:15
27,087 ریال9:49:12
27,084 ریال9:48:12
27,087 ریال9:47:12
27,063.5 ریال9:46:13
27,089 ریال9:45:13
27,068.5 ریال9:44:13
27,060.5 ریال9:43:14
27,056.5 ریال9:42:13
27,080 ریال9:41:13
27,047.5 ریال9:40:13
27,062 ریال9:39:12
27,069 ریال9:38:13
27,070 ریال9:37:13
27,067 ریال9:35:14
27,069.5 ریال9:34:43
27,067 ریال9:34:13
27,073 ریال9:33:14
27,073.5 ریال9:32:13
27,095 ریال9:31:13
27,083.5 ریال9:30:15
27,082.5 ریال9:29:12
27,076.5 ریال9:28:13
27,071.5 ریال9:27:12
27,065.5 ریال9:26:12
27,086 ریال9:25:13
27,077 ریال9:24:11
27,059.5 ریال9:23:12
27,069.5 ریال9:22:13
27,060.5 ریال9:21:13
27,062.5 ریال9:20:14
27,055.5 ریال9:19:13
27,051.5 ریال9:18:12
27,050.5 ریال9:17:12
27,040.5 ریال9:16:13
27,046.5 ریال9:15:14
27,050.5 ریال9:14:13
27,043.5 ریال9:13:12
27,042.5 ریال9:12:13
27,059 ریال9:11:12
27,045.5 ریال9:10:14
27,043.5 ریال9:09:13
27,049.5 ریال9:08:13
27,040.5 ریال9:06:12
27,034.5 ریال9:05:14
27,040.5 ریال9:04:34
27,027.5 ریال9:04:13
27,031.5 ریال9:03:13
27,051 ریال9:02:12
27,044 ریال9:01:14
27,056 ریال9:00:16
27,063 ریال8:59:12
27,040.5 ریال8:58:12
27,059 ریال8:57:12
27,041.5 ریال8:56:12
27,060 ریال8:55:13
27,061 ریال8:54:12
27,043.5 ریال8:53:12
27,058.5 ریال8:52:13
27,055.5 ریال8:51:12
27,069 ریال8:50:15
27,049.5 ریال8:49:13
27,061.5 ریال8:48:13
27,044.5 ریال8:47:12
27,072 ریال8:46:13
27,080 ریال8:45:13
27,070 ریال8:44:12
27,066 ریال8:43:13
27,057 ریال8:42:12
27,038 ریال8:41:12
27,023.5 ریال8:40:15
27,027.5 ریال8:39:12
27,040.5 ریال8:38:12
27,034.5 ریال8:37:12
27,023.5 ریال8:36:12
27,027.5 ریال8:35:13
27,039 ریال8:34:27
27,028.5 ریال8:34:12
27,029.5 ریال8:33:14
27,042 ریال8:32:13
27,010.5 ریال8:31:13
27,002.5 ریال8:30:21
27,039 ریال7:35:12
27,005.5 ریال7:34:43
27,039 ریال7:30:16
27,037 ریال7:29:13
27,050 ریال7:28:12
27,044 ریال7:27:11
27,022.5 ریال7:26:12
27,023 ریال7:25:13
27,000.5 ریال7:24:12
26,995.5 ریال7:23:12
27,027 ریال7:22:12
27,035 ریال7:21:16
27,036 ریال7:20:13
27,024.5 ریال7:19:12
27,021.5 ریال7:18:13
27,044 ریال7:17:12
27,047 ریال7:16:12
27,024.5 ریال7:15:12
27,048 ریال7:14:11
27,026.5 ریال7:13:13
27,031.5 ریال7:12:15
27,052 ریال7:11:12
27,040.5 ریال7:10:13
27,043.5 ریال7:09:11
27,045.5 ریال7:08:12
27,052.5 ریال7:07:11
27,038.5 ریال7:05:12
27,066.5 ریال7:04:35
27,038.5 ریال7:04:14
27,057 ریال7:03:12
27,048 ریال7:02:13
27,026.5 ریال7:01:13
27,034.5 ریال7:00:18
27,038.5 ریال6:59:11
27,030.5 ریال6:58:11
27,034.5 ریال6:57:12
27,030.5 ریال6:56:12
27,032.5 ریال6:54:12
27,049 ریال6:53:12
27,053.5 ریال6:52:12
27,060.5 ریال6:51:12
27,070.5 ریال6:50:15
27,086 ریال6:49:13
27,088 ریال6:48:17
27,075 ریال6:47:12
27,080 ریال6:46:12
27,084 ریال6:45:25
27,069.5 ریال6:45:11
27,084.5 ریال6:44:24
27,057 ریال6:43:46
27,046 ریال6:43:10
27,039 ریال6:41:14
27,034 ریال6:40:12
27,040 ریال6:39:37
26,984 ریال6:38:52
27,014.5 ریال6:37:21
27,041 ریال6:37:07
27,039 ریال6:36:59
27,027.5 ریال6:34:29
27,022.5 ریال6:34:25
27,021.5 ریال6:34:19
27,030 ریال6:31:12
27,012.5 ریال6:30:16
27,010 ریال6:29:13
26,986.5 ریال6:28:12
27,000.5 ریال6:27:12
27,003.5 ریال6:26:11
27,001.5 ریال6:25:14
27,007.5 ریال6:24:12
26,992.5 ریال6:23:12
27,005 ریال6:22:11
26,994 ریال6:21:12
26,955.5 ریال6:20:13
26,987 ریال6:19:12
26,992 ریال6:18:15
26,972 ریال6:17:13
26,947.5 ریال6:16:12
26,926.5 ریال6:15:12
26,969.5 ریال6:14:12
26,960.5 ریال6:13:11
26,981.5 ریال6:12:13
26,995.5 ریال6:11:11
26,998.5 ریال6:10:14
26,994.5 ریال6:09:12
26,999.5 ریال6:08:13
27,005.5 ریال6:07:12
27,010.5 ریال6:06:13
27,002.5 ریال6:05:13
27,078 ریال6:05:00
27,023 ریال6:04:13
26,989 ریال6:03:14
27,044 ریال6:02:13
27,035.5 ریال6:01:15
27,004.5 ریال6:00:15
27,056 ریال5:59:12
27,035.5 ریال5:58:13
27,031.5 ریال5:57:12
27,037.5 ریال5:56:12
27,055.5 ریال5:55:13
27,052.5 ریال5:54:12
27,079 ریال5:53:12
27,066 ریال5:52:13
27,063 ریال5:51:12
27,065 ریال5:50:14
27,048.5 ریال5:49:12
27,070 ریال5:48:12
27,044.5 ریال5:47:14
27,023.5 ریال5:46:12
27,018.5 ریال5:45:13
27,045.5 ریال5:44:12
27,053 ریال5:43:12
27,056.5 ریال5:42:13
27,048.5 ریال5:41:12
27,081 ریال5:40:14
27,097 ریال5:39:12
27,109 ریال5:38:12
27,100 ریال5:37:11
27,094 ریال5:36:13
27,099 ریال5:35:12
27,101.5 ریال5:34:55
27,116 ریال5:34:14
27,121 ریال5:32:12
27,067.5 ریال5:31:12
27,087.5 ریال5:30:15
27,098 ریال5:29:11
27,094.5 ریال5:28:12
27,120 ریال5:27:12
27,102 ریال5:26:12
27,114 ریال5:25:13
27,070.5 ریال5:23:12
27,061 ریال5:22:11
27,072 ریال5:21:12
27,065 ریال5:20:14
27,087 ریال5:19:11
27,083 ریال5:18:11
27,078.5 ریال5:17:12
27,109.5 ریال5:16:14
27,090.5 ریال5:15:14
27,091.5 ریال5:14:13
27,065 ریال5:13:12
27,048 ریال5:12:12
27,032 ریال5:11:12
27,029 ریال5:10:13
26,977 ریال5:09:11
26,969 ریال5:08:11
26,922.5 ریال5:07:11
26,935.5 ریال5:06:11
26,957.5 ریال5:05:12
26,755.63 ریال5:04:51
26,946.5 ریال5:04:12
26,976.5 ریال5:03:12
26,990 ریال5:02:12
26,978 ریال5:01:12
27,025 ریال5:00:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات