کالایاب
شاخص یاب

Handelsbanken Obligasjon

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
127.6790 127.6790 127.6790 127.6790 2018/12/07 1397/09/16 1397-09-16

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Handelsbanken Obligasjon