کالایاب
شاخص یاب

آبشده کمتر از کیلو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,940,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 254,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,723,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 471,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,200,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,520,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 325,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.79%