شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده کمتر از کیلو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,901,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 803,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,437,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,267,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,899,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,805,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,993,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,711,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.51%